Gestaltterapi

Vem är du – vad tänker du om dig själv och hur styr det ditt liv? Vad vill du med livet, vilka val gör du? Hur ser dina relationer ut? Hur gör du för att vara du i olika situationer? Hur tolkar du det som sker och hur styr detta dig? Det är några av de frågor som du får möjlighet att utforska i gestaltterapin. 

Samtal och nyfiket utforskande är gestaltterapeutens huvudsakliga verktyg. Tillsammans så putsar vi spegeln så att du kan se dig själv lite tydligare. Vi tittar mer på HUR du gör för att vara du än varför. Vi har mer fokus på NU än sen och då.

Ett nyckelord i terapin är MÖTET – mellan terapeut och dig som klient, olika sidor av dig, mellan dig och andra, mellan kropp och knopp… Kroppsmedvetenhet har en viktig plats i gestaltterapin eftersom det är genom kroppen vi kan få kontakt med våra känslor. Kropp, känsla och tanke är oskiljbara delar i en helhet som är du.

Kommunikation kännetecknas av DIALOG – en nödvändig förutsättning för att växa och mogna som människa. Ett dialogiskt möte är ett nyckelbegrepp inom gestaltterapin och kännetecknas av ett ömsesidigt möte mellan två jämbördiga parter (terapeut och klient) och är präglat av ett empatiskt förutsättningslöst lyssnande. Det är genom möten med andra människor vi formas och blir till, och i våra olika relationer lär vi oss hur vi ska förhålla oss till oss själva och vår omvärld. Därför är det också i mötet med andra vi kan läkas och få nya perspektiv på oss själva och livet. I det terapeutiska dialogiska mötet speglas hur du har det med kontakten med dig själv och andra människor, terapirummet kan därmed ses som en komprimerad version av ditt liv.

Vem är jag?
Jag är sedan 2015 diplomerad gestaltterapeut, utbildad vid GestaltAkademin i Skandinavien. Jag är även diplomerad coach (med bas inom riktlinjerna i International Coaching Federation) och utgår ifrån ett gestaltiskt och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Jag har lång erfarenhet av att jobba med kommunikation i olika sammanhang och former och har tagit med mig kommunikation som min specialitet in i arbetet som gestaltterapeut. Bl a innebär det att du för möjlighet att använda skrivandet i terapin.

VAD ÄR GESTALTTERAPI?
Gestaltterapin är en humanistisk terapiform som började utvecklas under senare delen av 1940-talet av Fritz Perls. Den tysk-judiska läkaren och psykoanalytikern Fritz Perls (1893-1970) reagerade mot den psykoanalytiska metoden och lät sig inspireras av tankar från olika miljöer och teoretiska riktningar som han sedan tillsammans med sin fru Laura Perls och vän Paul Goodman sammanförde i en ny psykoterapi. Psykoanalysen finns med som en influens i gestaltterapin och det finns ett antal andra teoretiska influenser.

Gestaltpsykologin
Ordet gestalt betyder helhet och och inom gestaltterapin menar man att människor strävar efter att skapa meningsfulla helheter – gestalter – av allt som händer i livet. Dessa tankar har sitt ursprung i Gestaltpsykologin.

Existentialismen
Den bakomliggande livssynen för gestaltpsykoterapin är existentialismen. Den handlar om vår existens och våra villkor som människor – om meningen med livet, om att ta ansvar och om friheten att välja.

Fenomenologin
Inom gestaltpsykoterapin använder man sig av fenomenologisk metod. Därför undersöker och utgår gestaltpsykoterapeuter från människors upplevelser så som de visar sig i stunden.

Holismen
Holismen är en annan influens där människan ses som självreglerande helhet som strävar efter balans.

Kroppsinriktad psykoterapi
En annan influens är den kroppsinriktade psykoterapin utvecklad av Wilhelm Reich. Den bärande tanken är att kropp och själ hänger samman. Psykiska och emotionella svårigheter har sin motsvarighet i kroppsliga besvär. Genom att arbeta med det kroppsliga kan man alltså synliggöra och lösa upp psykiska knutar. Att jobba med kroppsmedvetenhet ingår därför som en naturlig del i det gestaltpsykoterapeutiska förhållningssättet.

Österländskt tänkande
Från österländsk filosofi hämtades tankar om betydelsen av en medvetenhet i nuet och att utveckling sker när jag vågar vara den jag är i stället för att sträva efter vara något jag inte är (förändringsparadoxen).

VERKSAMHETSOMRÅDEN INOM GESTALTMETODIKEN
Även om gestaltterapin från början utvecklades som en arbetsmetod för individuell psykoterapi har metodiken också visat sig vara ett fruktbart förhållningssätt i arbetet med grupper, organisationer och företag. De som idag arbetar med gestaltmetodiken som grund är verksamma inom alla slags branscher inom näringsliv och offentlig sektor. De kan vara terapeuter, läkare, vård- och skolpersonal, kulturarbetare, medarbetare på en hr-avdelning eller i tillverkningsindustrin. De kan ha olika slag av chefs- och ledaransvar, men också vara konsulter eller någon annan typ av specialist på utveckling av grupper, organisationer och företag.