Vad är gestaltterapi?

Gestaltterapin är en humanistisk terapiform som började utvecklas under senare delen av 1940-talet av Fritz Perls. Den tysk-judiska läkaren och psykoanalytikern Fritz Perls (1893-1970) reagerade mot den psykoanalytiska metoden och lät sig inspireras av tankar från olika miljöer och teoretiska riktningar som han sedan tillsammans med sin fru Laura Perls och vän Paul Goodman sammanförde i en ny psykoterapi. Psykoanalysen finns med som en influens i gestaltterapin och det finns ett antal andra teoretiska influenser.

Gestaltpsykologin
Ordet gestalt betyder helhet och och inom gestaltterapin menar man att människor strävar efter att skapa meningsfulla helheter – gestalter – av allt som händer i livet. Dessa tankar har sitt ursprung i Gestaltpsykologin.

Existentialismen
Den bakomliggande livssynen för gestaltpsykoterapin är existentialismen. Den handlar om vår existens och våra villkor som människor – om meningen med livet, om att ta ansvar och om friheten att välja.

Fenomenologin
Inom gestaltpsykoterapin använder man sig av fenomenologisk metod. Därför undersöker och utgår gestaltpsykoterapeuter från människors upplevelser så som de visar sig i stunden.

Holismen
Holismen är en annan influens där människan ses som självreglerande helhet som strävar efter balans.

Kroppsinriktad psykoterapi
En annan influens är den kroppsinriktade psykoterapin utvecklad av Wilhelm Reich. Den bärande tanken är att kropp och själ hänger samman. Psykiska och emotionella svårigheter har sin motsvarighet i kroppsliga besvär. Genom att arbeta med det kroppsliga kan man alltså synliggöra och lösa upp psykiska knutar. Att jobba med kroppsmedvetenhet ingår därför som en naturlig del i det gestaltpsykoterapeutiska förhållningssättet.

Österländskt tänkande
Från österländsk filosofi hämtades tankar om betydelsen av en medvetenhet i nuet och att utveckling sker när jag vågar vara den jag är i stället för att sträva efter vara något jag inte är (förändringsparadoxen).

VERKSAMHETSOMRÅDEN INOM GESTALTMETODIKEN
Även om gestaltterapin från början utvecklades som en arbetsmetod för individuell psykoterapi har metodiken också visat sig vara ett fruktbart förhållningssätt i arbetet med grupper, organisationer och företag. De som idag arbetar med gestaltmetodiken som grund är verksamma inom alla slags branscher inom näringsliv och offentlig sektor. De kan vara terapeuter, läkare, vård- och skolpersonal, kulturarbetare, medarbetare på en hr-avdelning eller i tillverkningsindustrin. De kan ha olika slag av chefs- och ledaransvar, men också vara konsulter eller någon annan typ av specialist på utveckling av grupper, organisationer och företag.